NO + NO2

NO en NO2 zijn stoffen in de lucht met een negatief effect op mens en milieu. Om ervoor te zorgen dat de waarden aan bepaalde normen voldoen en de kwaliteit van de lucht te verbeteren, is meten belangrijk.

Bekijk onze TDL analyzer

Wat zijn NO, NO2 en NOx?

Stikstofmonoxide (NO) is een gas dat ontstaat bij verbrandingsprocessen. Bij hoge temperaturen ontstaan chemische reacties. In de lucht wordt het uitgestoten stikstofmonoxide vrij snel omgezet tot stikstofdioxide (NO2). De som van beide componenten wordt stikstofoxiden (NOx) genoemd. Deze komen vooral vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Lees meer over stikstof

Hoe komen NO en NO2 in de lucht terecht?

NO en NO2, ook wel NOx, komen vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van de industrie en energiecentrales. Dit heeft invloed op onze natuur, maar ook op onze gezondheid. Longklachten en hart- en vaatziekten kunnen erdoor verergeren. Ook mensen met een luchtwegaandoening zoals astma zijn gevoelig voor deze stoffen. Om gezondheidsrisico’s te beperken, onze natuur te beschermen en de kwaliteit van de lucht te verbeteren, zijn er verschillende normen opgesteld om de concentratie van deze stoffen in bedwang te houden.

NO2 + NO | Multi Instruments

Beleid en normen

Voor stikstofdioxide (NO2) is de grenswaarde door de Nederlandse overheid vastgesteld op 40 µg/m³ per jaar. Daarnaast mag de hoeveelheid NO2 niet hoger zijn dan 200 µg/m³ per uur. Deze hoge waarde mag maximaal 18 keer per jaar voorkomen.

In 2021 stelde de WHO nieuwe advieswaarden op. Het effect van NO2 voor de gezondheid van mensen staat hierbij centraal. Daarom verlaagde de WHO de vastgestelde advieswaarde naar 10 µg/m³. Dit advies is nu dus een stuk lager dan de grenswaarde. Ook het Schone Lucht Akkoord richt zich op gezondheidswinst door aanpak van luchtverontreiniging.

Om aan bovenstaand beleid en bijbehorende normen en waarden te voldoen, is het belangrijk om NO en NO2 te meten.

Meten van NO2 en NO

Onze Airoptic TDL analyzer is een hoogwaardige in-situ analyzer voor NO en NO2. Geschikt voor veiligheidstoepassingen en procescontrole. Met deze analyzer is mogelijk om de componenten los te meten maar ook om de verhoudingen tot elkaar te analyseren. Precies wat deze analyzer zo veelzijdig en uniek maakt.

  • NO bereik: 0 – 50 ppmv tot 0 – 50 vol%
  • NO2 bereik: 0 – 50 ppmv tot 0 – 50 vol%
  • Concentratie meetbereik NO/NO2: 0 – 5000 ppmv / 0 – 5000 ppmv
  • Detectielimiet (LOD) NO/NO2: 0,01 ppmv*m / 1 ppmv*m